Showing the single result

Timurid / Mughal, AR shahrukhi, Zahir al-din Babur, Badakshan

SOLD Timurid / Mughal. Zahir al-din Babur / Babar (899-937AH / 1493-1530AD) AR shahrukhi 4.47 g Style of Badakhshan mint