Showing the single result

Kabul Shahis, AR jital, Samanta Deva

$150
Kabul Shahis / Hindu Shahi Kings. Samanta Deva (around 900 – 950 AD) AR jital 3.31 g Minted in Gandhara